รหัสครุภัณฑ์ : 60-0498-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองฝึกตรวจวินิจแยกความผิดปกติในช่องท้อง
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล