รหัสครุภัณฑ์ : 58-0753-004/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูง
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล