รหัสครุภัณฑ์ : 59-0867-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกทำคลอดและล้วงรก มีมดลูกสำหรับล้วงรก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล