รหัสครุภัณฑ์ : 59-0936-009/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นแขนฝึกเย็บแผล
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล