รหัสครุภัณฑ์ : 59-0935-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Tracheostomyหุ่นสาธิตการเจาะหลอดลมคอ
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล