รหัสครุภัณฑ์ : 60-0103-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นลำลองกระดูกเชิงกรานสตรี
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล