รหัสครุภัณฑ์ : บ.59-02
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการใส่ท่อระบายทรวงอก & ฝึกแทงเข็มเพื่อลดความดันของเนื้อเยื่อปอดChest Drain & Needle Decompression Trainer
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล