รหัสครุภัณฑ์ : บ.59-03
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นการฝึกตรวจเพื่อวินิจฉัยการบาดเจ็บช่องท้องDiagnostic Peritoneal Lavage (DPL) Trainer
ภาควิชา : ชีวเวชศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล