รหัสครุภัณฑ์ : 50-00736-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพเด็กเล็ก
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากายภาพบำบัด
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล