รหัสครุภัณฑ์ : 51-0643-004/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตกระบวนการคลอดพื้นฐาน (หุ่นล้วงรก) Chirldbirth Simulator
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล