รหัสครุภัณฑ์ : 56-0438-005/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (มดลูก)Tubal Resection
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล