รหัสครุภัณฑ์ : 56-0439-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกทำหมัน (เต็มตัว)
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล