รหัสครุภัณฑ์ : 56-0611-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจยากสำหรับผู้ใหญ่Deluxe Difficult Airway Trainer
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด