รหัสครุภัณฑ์ : 56-0614-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : ชุดฝึกสอนกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าAED Little Anne Training System
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล