รหัสครุภัณฑ์ : 56-0615-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมควบคุมไร้สายLaerdal ALS Simulator with Simpad System
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด