รหัสครุภัณฑ์ : 57-0380-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น Adult with CPR Mornitor (Prestan Manikin Single)
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล