รหัสครุภัณฑ์ : 57-0413-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกตรวจภายในและมดลูก Gynecology Diagnostic Training Modelype
ภาควิชา : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด