รหัสครุภัณฑ์ : 57-0417-004/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับเด็กเล็ก Mega Code Kid
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเก็บหุ่น ชั้น 6
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด