รหัสครุภัณฑ์ : 57-0487-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองสมองพร้อมหลอดเลือดแดงแยกชิ้นส่วนได้ 9 ชิ้น Deluxe Brain with Arteries, 9-Part
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด