รหัสครุภัณฑ์ : 57-0488-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองแสดงประสาทกายวิภาคสมอง 8 ชิ้นNeuro-Anatomical Brain,8-Part
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด