รหัสครุภัณฑ์ : 57-0539-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองการฝึก Central Venous PunctureCentral Venous Puncture Trainer
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล