รหัสครุภัณฑ์ : 58-0084-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อสะโพก Functional Model of the Hip Joint
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากายภาพบำบัด
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด