รหัสครุภัณฑ์ : 58-0087-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อไหล่Functional Model of the Shoulder Joint
ภาควิชา : กายภาพบำบัด
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากายภาพบำบัด
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด