รหัสครุภัณฑ์ : 58-0088-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นเลียนแบบการทำงานข้อต่อตาตุ่มFunctional Model of the Ankle Joints
ภาควิชา : กายภาพบำบัด
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากายภาพบำบัด
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล