รหัสครุภัณฑ์ : 58-0162-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Injection and blood sampling practic model typel Iหุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล