รหัสครุภัณฑ์ : 58-0244-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทารก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล