รหัสครุภัณฑ์ : 58-0248-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกเจาะหลอดเลือดแดงเด็ก 5 ขวบ
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล