รหัสครุภัณฑ์ : 58-0282-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Infant Choking Manikinหุ่นจำลองเด็กทารกฝึกแก้ภาวะหายใจอุดกั้น
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล