รหัสครุภัณฑ์ : 58-0283-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : One year intraosseous infusion and injection legหุ่นจำลองสำหรับฝึกเจาะและให้สารน้ำทางไขกระดูก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล