รหัสครุภัณฑ์ : 58-0337-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : PP00088FUB WMD/CBRNE/DECON Full-Body Trainer+PP06701U Trauma Moulage Kitหุ่นจำลองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล