รหัสครุภัณฑ์ : 58-0401-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดต้อกระจก (แบบแห้ง)Kitaro Dry LAB Kit
ภาควิชา : จักษุวิทยา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาจักษุวิทยา
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด