รหัสครุภัณฑ์ : 58-0750-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่น Paediatric Intubation Trainer
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล