รหัสครุภัณฑ์ : 58-0751-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กเล็ก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล