รหัสครุภัณฑ์ : 58-0752-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นทารกฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล