รหัสครุภัณฑ์ : 59-0305-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกห้ามเลือดในโพรงจมูก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล