รหัสครุภัณฑ์ : 59-0306-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นสาธิตการฝึกกำจัดสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูก
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล