รหัสครุภัณฑ์ : 59-0937-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Arthroscope Modle of the wristหุ่นข้อมือสำหรับการส่องกล้อง
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล