รหัสครุภัณฑ์ : 59-0948-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองกระดูกข้อมือและนิ้ว
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชากายภาพบำบัด
สอนในรายวิชา :
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล