รหัสครุภัณฑ์ : 59-0956-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : ชุดจำลองการผ่าตัดไส้เลื่อนOpen Inguinal Hernia Repair Trainer + CD
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล