รหัสครุภัณฑ์ : 59-0957-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองขาเด็ก 1 ปี ฝึกเจาะให้สารน้ำทางไขกระดูก & ฉีดยาขาOne year Intraosseous & Infusion Simulator Leg
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล