รหัสครุภัณฑ์ : 59-1085-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองการบาดเจ็บบริเวณศรีษะMr. Hurt Head Trauma Trainer
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล