รหัสครุภัณฑ์ : 59-1086-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองการฝึกสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางCVC Insertion Simulatior II
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล