รหัสครุภัณฑ์ : 59-1088-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัวพร้อมชุดประเมินผลResusci Anne Wireless SkillReporter
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล