รหัสครุภัณฑ์ : 59-1097-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : Laerdal Airway management Trainer catหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : Simulation center
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล