รหัสครุภัณฑ์ : 59-1098-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กโตPediatric Intubation Trainer
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล