รหัสครุภัณฑ์ : 59-1100-001/01 ถึง 001/04
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นทารกฝึกช่วยชีวิตBaby Anne, 4-Pack
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล