รหัสครุภัณฑ์ : 59-1101-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นใส่ท่อช่วยหายใจแบบยากสำหรับผู้ใหญ่Difficult Airway Management Simulator Training Model
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ศูนย์ PSU-CTC
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล