รหัสครุภัณฑ์ : 60-0474-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นแขนฝึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
ภาควิชา : งานแพทยศาสตรศึกษา
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์
สอนในรายวิชา : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล