รหัสครุภัณฑ์ : 57-0486-001/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นจำลองโครงกระดูกสันหลัง สำหรับการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้Didactic Flexible Spine
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด