รหัสครุภัณฑ์ : 57-0489-002/01
ชื่อหุ่นจำลอง : หุ่นฝึกการดูแลผู้ป่วยเด็กทารก Pediatric Care Simulator (Mike and Michelle one-year-old)
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สถานที่จัดเก็บ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ
สอนในรายวิชา : ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก! ดาวน์โหลด